Профстадарт

Запрошуємо до обговорення.

Проект професійного стандарту за професією “Масажист” для громадського обговорення.

Розробник ГО Професійна Асоціація масажистів України (ПАМУ)

Відповідальна особа Булат Євген Володимирович.

З питаннями можна звертатися за № 0979735563

Питання, зауваження, пропозиції можна надавати листом на bulatev@gmail.com

або звертатись особисто до Президента ГО ПАМУ Булата Євгена Володимировича  у ФБ

Оприлюднення результатів обговорення будуть на сайті ПАМУ з 25.01.2022

 

Проект професійного стандарту за професією “Масажист”

для громадського обговорення.

1 Загальні відомості професійного стандарту.

  • Основна мета професійної діяльності.

Надання послуг масажу у побуті отримувачам, з метою забезпечення фізичного комфорту (оптимізації психофізичного самопочуття, профілактики, рекреації, релаксації, догляду за тілом) та як частина здорового способу життя за допомогою різних видів, методів, методик та технік масажу.

 

1.2 Назва виду  економічної діяльності, секції, розділу, групи та класу діяльності та їхній код (згідно Національним класифікатором України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”)

 

Секція S Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Розділ 96 Надання інших індивідуальних послуг Група 96.0

 

 

Клас 96.02

 

Клас 96.04

Надання інших індивідуальних послуг

Надання послуг перукарнями та салонами краси

Діяльність із забезпечення фізичного комфорту

 

1.2 Назва виду професійної діяльності та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

 

Розділ Підрозділ Клас Підклас
3 32 322 3226
фахівці фахівці в галузі біології, агрономії та медицини допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) фізіотерапевти та масажисти

 

1.4 Назва професії (професійної назви роботи) та її код (згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”)

3226 Масажист

 

1.5 Професійна кваліфікація

Масажист II категорії

Масажисти I категорія

Масажист Вищої категорії

 

1.6 Назви типових посад

Масажист II категорії

Масажисти I категорія

Масажист Вищої категорії

 

1.7 Місце професії (посади, професійної назви роботи) в організаційно-виробничій структурі підприємства (установи, організації)

 

Робоче місце масажиста постійне/непостійне: у службових приміщеннях суб’єкта що надає послуги з масажу, благодійних та комерційних структур, громадських об’єднань, офісах та інших приміщеннях фізичних осіб.

Підпорядковується завідувачу відповідного відділення та або керівнику установи. Виконує роботу самостійно як ФОП.

 

1.8 Умови праці

Тривалість робочого часу та відпочинку – згідно з чинним законодавством, графіками роботи та відпочинку, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним договором.

Відпустки надаються згідно з чинним законодавством, колективним договором, графіками надання відпусток.

Приміщення для надання послуг з масажу 8 та більше кв.м

 

1.10 Умови допуску до роботи за професією

Вік 18 і старше. Повна середня освіта. Вільне володіння державною мовою. Наявність Свідотства про присвоєння професії “Масажист”. Наявність медичної довідки про проходження попереднього (періодичного) медичного огляду з висновком комісії про придатність до роботи за професією “Масажист”.

 

1.11 Документи що підтверджують професійну та освітню кваліфікацію, її віднесення до рівня Національної рамки кваліфікацій (НРК)

Свідоцтво про повну середню освіту. Свідотство про присвоєння професії “Масажист” з додатками до свідоцтва про присвоєння кваліфікацій, 3 рівень НРК.

 

  1. Навчання та професійний розвиток.

 

2.1 Первинна професійна підготовка (назва кваліфікації)

Первинна підготовка згідно вимог до наявності загальних та професійних компетенцій, умінь та навичок згідно професійного стандарту професії “Масажист”. Підтвердження кваліфікації кожні 5 років.

 

2.2 Підвищення кваліфікації без присвоєння нового рівня освіти (назва кваліфікації)

Підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом формальної, неформальної (семінари, семінари-практикуми, тренінги, вебінари, курси, майстер-класи то що) та інформальної освіти.

Підвищення кваліфікації Масажист І категорії

 

  1. Нормативно-правова база, що регулює відповідну професійну діяльність.

Конституція України.

Кодекс законів про працю України.

Загальна декларація прав людини, прийнята і проголошена резолюцією 217 А (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10.12.1948.

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікована Законом України від 17.07.1997 № 475/97-ВР.

Закон України “Про захист прав споживачів”

Закон України “Про оплату праці”

Закон України “Про освіту”

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 травня 2017 року № 373 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження професійних стандартів”, 

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 року № 1341  “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій”

Національний класифікатор України ДК 003:2010 “Класифікатор професій”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327

Національний класифікатор України ДК 009:2010 “Класифікація видів економічної діяльності”, затверджений наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 23.07.2002 за № 280 “Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб” Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 серпня 2002 р. за № 639/6927

Наказ Комітету по нагляду за охороною праці Міністерства праці та соціальної політики України від 29.01.1998  № 9 Про затвердження Положення про розробку інструкцій з охорони праці Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 07 квітня 1998 р. за № 226/2666

 

  1. Загальні компетентності

 

Умовне позначення Загальні компетентності
ЗГ.1 Здатність до аналізу та синтезу.
ЗГ.2 Здатність дотримуватись морально-етичних та юридичних норм.
ЗГ.3 Здатність визнавати принципи наставництва, співпрацювати з іншими фахівцями.
ЗГ.4 Здатність застосовувати методи ефективного спілкування.
ЗГ.5 Здатність спілкуватися державною мовою усно та письмово.
ЗГ.6 Здатність застосовувати принципи організаційного управління.
ЗГ.7 Здатність працювати з фаховою інформацією.
ЗГ.8 Здатність навчатися,  здійснювати особистий професійний розвиток та впроваджувати знання у практичну діяльність.
ЗГ.9 Здатність відповідати за результати професійної діяльності.
ЗГ.10 Здатність до використання інформаційно-комунікаційних технологій.

 

  1. Перелік трудових функцій (професійних за трудовою дією або групою дій, що входять до них), умовні позначення

 

Умовні 

позначення

Трудові функції Професійні компетенції (за трудовою дією або групою трудових дій Умовні 

позначення

А1 Дотримуватись та виконувати вимоги охорони праці і безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Надання допомоги при надзвичайних ситуаціях. А1.1
Дотримуватись основних правил і норм електробезпеки та протипожежного захисту. А1.2
Б2 Підготовка до виконання масажу. Здатність підготуватись до робочого процесу, організувати робоче місце. Б2.1
Підтримання обладнання та устаткування в належному робочому стані. Б2.2
Дотримання правил санітарії та гігієни. Б2.3
Правова компетентність. Б2.4
В3 Виконання різних видів, методів, методик та технік масажу тіла або обличчя. Комунікаційні компетентності, здатність провести опитування, попередити про наслідки. В3.1
Дотримуватись правил санітарії та гігієни під час роботи. В3.2
Морально-етичні норми поведінки та спілкування. В3.3
Оптимальний режим рухів та переміщень. В3.4
Здатність працювати автономно та безпечно як до отримувача масажу так і до самого себе. В3.5
Вести документообіг. В3.6
Г4 Пояснювати дію та вплив різних видів, методів, методик та технік масажу з основною метою надання послуг масажу. Здатність допомогти клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі. Г4.1
Пояснювати та правильно підбирати масажі.

та масажні засоби.

Г4.2
Здатність забезпечувати масажними послугами різного спрямування. Г4.3
Д5 Професійний розвиток та фахове навчання, отримання нових знань та навичок з масажу.  

Здатність до професійного розвитку та навчання.

Д5.1

 

  1. Опис трудових функцій (трудові функції, предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, інструменти),професійні компетентності (за трудовою дією або групою дій, що входять до них), знання, уміння та навички).

 

Трудові 

функції

Предмети і засоби праці (обладнання, устаткування, матеріали, продукти, інструменти) Професійні

компетентності

Знання Уміння та навички

 

А1 Дотримуватись та виконувати вимоги охорони праці і безпеки життєдіяльності та пожежної безпеки. Вогнегасник, план евакуації на випадок пожежі, аптечка. А1.1 Надання допомоги при надзвичайних ситуаціях.  Правила поведінки при виникненні пожежі та надзвичайних ситуаціях.

Правила пожежогасіння та правила користування засобами пожежогасіння.

Користуватись засобами протипожежного захисту та пожежогасіння
Шляхи евакуації та місце знаходження плану евакуації. Дії при наданні домедичної допомоги. Надавати собі та оточуючим первинну медичну допомогу в випадку необхідності
Обладнання, устаткування. А1.2 Дотримуватись основних правил і норм електробезпеки та протипожежного захисту. Інструкцій до обладнання та інвентаря Раціонально підібрати відповідне обладнання для здійснення масажу.
Перевіряти справність та стан готовності обладнання та приладів що використовуються.
Б2 Підготовка до виконання масажу. Приміщення відповідно до санітарно-гігієнічних норм та рекомендацій для проведення масажу. Шафи. Обладнання та засоби дезінфекції. Масажний стол або масажний стул. Карімат. Розхідний матеріал. Б2.1 Здатність підготуватись до робочого процесу, організувати робоче місце. Вимоги та норми щодо санітарно-гігієнічних норм та дезінфекції приміщення та інвентаря. Підготувати приміщення згідно санітарно-гігієнічних норм та рекомендацій для проведення масажу (наявність води та каналізації, температурного режиму, відсутність протягу).
Перевірити стан робочого місця та своєчасно усувати недоліки.
Проводити провітрювання, дезінфекцію приміщення для виконання масажу.
Знати особливості використання різного розхідного матеріалу Закуповувати та використовувати розхідний матеріал.
Правила зберігання та утилізації використаних розхідних матеріалів,миючих та дезінфікуючих засобів Підтримувати чистоту у приміщеннях
Контролювати стан зон зберігання використаних матеріалів та прибирання сміття.
Обладнання, устаткування, інвентар. Б2.2 Підтримання обладнання та устаткування в належному робочому стані. Правила та інструкції щодо зберігання та утримання обладнання та устаткування. Проводити санітарну обробку обладнання,  інвентарю, підтримувати його належний санітарний стан.
Уникати забруднення обладнання та інвентарю, здійснювати їх своєчасне очищення та дизінфекцію
Робочий одяг. Індивідуальні простині простирадла та інший текстиль. Місце для миття рук. Засоби дезінфекції.  Б2.3 Дотримання правил санітарії та гігієни. Знати порядок проходження медичного огляду. Проходити медичний огляд згідно чинного законодавства. Зберігати санітарну книжку. 
Вимоги до гігієни масажиста та отримувача масажу. Перевірити стан одягу. Дотримуватися правил особистої гігієни масажиста та отримувача масажу.
Підтримувати охайний зовнішній вигляд.
Підтримувати робочий одяг у належному санітарному стані.
Вимоги щодо зберігання та санітарної обробки кушетки іншого обладнання, устаткування,, змінного текстилю. Зберігати простині та простирадла що використовуються або використані відповідно до санітарно-гігієнічних норм.
Санітарни норми робочого дня.  Планувати робочий час згідно санітарних норм та правил внутрішнього розпорядку .

 

Дозвільні документи на проведення професійної діяльності. Б2.4 Правова компетентність. Знати Закони України що регламентують професійну діяльність, етичний кодекс масажиста, нормативні документи. Відповісти на питання про легальність професійної діяльності.
В3 Виконання різних видів, методів, методик та технік масажу тіла або обличчя. В3.1 Комунікаційні компетентності, здатність провести опитування, попередити про наслідки. Знання фактів, принципів, процесів та загальних понять у сфері професійної діяльності Виконання типових завдань та розв’язання проблем шляхом вибору і застосування базових методів, інструментів, матеріалів та інформації.
Оцінювання результатів виконання завдань відповідно до заздалегідь відомих критеріїв.
Знати покази та протипокази до застосованого масажу Опитати здобувача масажу про наявність загальних або локальних протипоказань до масажу.
Попередити про можливі наслідки при або після виконання масажу.
Отримати усну згоду отримувача масажу на проведення йому масажу.
У разі невизначеності або сумніву, звертатися по допомогу чи скеровувати здобувача масажу до іншого фахівця.
Устаткування, обладнання, масажери, простирадла.  В3.2 Дотримуватись правил санітарії та гігієни під час роботи. Вимоги до гігієни масажиста та отримувача масажу. Виконувати масаж з дотриманням санітарно-гігієнічних норм.
В3.3 Морально-етичні норми поведінки та спілкування. Знання морально- етичних норм та правил. Виконувати масаж згідно етичного кодексу масажистів, дотримання норм етики та моралі.
Робочий одяг, кушетка, інше устаткування та обладнання. В3.4 Оптимальний режим рухів та переміщень. Ергономіку та біомеханіку положень здобувача масажу та масажиста  їх рухів та переміщень під час виконання масажу. Виконати масаж з урахуванням положень здобувача масажу та масажиста їх рухів, ергономіки та біомеханіки під час виконання масажу.
Обладнання, устаткування, інвентар для виконання масажу. В3.5 Здатність працювати автономно та безпечно як до отримувача масажу так і до самого себе. Знати основи анатомії, фізіологічного, біохімічного та психологічного впливу масажу на системи організму людини. Виконати масаж з урахуванням анатомічної будови, фізіологічного, біохімічного та психологічного впливу на організм людини.
Знати основи особливостей вікової анатомії та фізіології людини. Виконати масаж з урахування вікових особливостей отримувача масажу
Правила виконання норм, прийомів та рекомендацій згідно застосованого виду, методу, методики або техніки масажу. Виконати масаж згідно правил, норм та рекомендацій застосованого виду, методу, методики або техніки масажу, їх поєднання.
Документація прийому отримувачів послуг масажу. В3.6 Вести документообіг. Знати етичні та юридичні вимоги ведення документації. Вести документацію прийому отримувачів послуг масажу
Г4 Пояснювати дію та вплив різних видів, методів, методик та технік масажу з основною метою надання послуг масажу. Г4.1

 Здатність допомогти клієнту зрозуміти власні потреби, обговорювати та формулювати цілі.

Знати дію різних масажів на організм в цілому, вплив на різні системи організму з метою профілактики, рекреації, догляду за тілом, та як частину здорового способу життя. Вміти пояснювати дію та вплив різних видів, методів, методик та технік масажу з основною метою надання послуг масажу
Знати основи психології. Прагнути допомогти клієнту зрозуміти і реалізувати його власні потреби.
Г4.2 Пояснювати та правильно підбирати масажі. Знати правила різних видів, методів, методик та технік масажу та можливість їх поєднання. Підібрати та запропонувати  масажі які найкращим способом можуть досягти мети отримувача масажу.
Приміщення, устаткування, інвентар для проведення масажу. Г4.3 Здатність забезпечувати масажними послугами різного спрямування. Знати різні техніки, методи, методики та види  масажу. Виконувати різні види, , методи, методики та техніки масажу.
Д5 Професійний розвиток та фахове навчання, отримання нових знань та навичок з масажу. Проходження навчання з підвищення кваліфікацій. Інтернет, література. Д5.1 Здатність до професійного розвитку та навчання. Джерела фахової інформації, наукових досліджень щодо масажу. Забезпечувати професійний розвиток та планувати його.
Отримання нових професійних знань, умінь та навичок шляхом навчання іншим видам, методам, методикам та технікам масажу.
Інтегрувати отримані та сучасні наукові дані у практичну діяльність.
Застосовувати нові знання та навички з масажу на практиці.

 

  1. Дані щодо розроблення та затвердження професійного стандарту

 

7.1 Розробник професійного стандарту

ГО “Професійна Асоціація масажистів України”

 

Авторський колектив:

 

Булат Євген – Президент ГО “Професійна Асоціація масажистів України” медичний брат з лікувального масажу вищої категорії, магістр фізичної реабілітації, викладач ВНЗ, практичний психолог м. Запоріжжя

Давибіда Наталія – доцент Тернопільського національного медичного Університету імені І.Я. Горбачевського м.Тернопіль

Жукова Лариса – директор навчального центру естетичної медицини медичного факультету ХНУ імені В Н Каразіна м. Харків, Президент ГО “Асоціація косметологів України”

Дейкун Ігор – Керівник Центру “Масаж лаб”, магістр фізичної реабілітації м. Суми 

Бобін Сергій – керівник навчального центру “Серж та Наталі” м. Дніпро

 

7.2. Суб’єкт перевірки професійного стандарту

 

7.3 Дата затвердження професійного стандарту

 

7.4 Дата внесення професійного стандарту до Реєстру професійних стандартів

 

7.5 Рекомендована дата наступного перегляду професійного стандарту