Документи

Закон України Про громадські об’єднання

 

СТАТУТ ПАМУ

ЗАТВЕРДЖЕНО

установчими Зборами засновників
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ МАСАЖИСТІВ УКРАЇНИ»

Протокол № 01 від  22.01.2016 р.

СТАТУТ

ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

«ПРОФЕСІЙНА АСОЦІАЦІЯ МАСАЖИСТІВ УКРАЇНИ»

м.Запоріжжя

2016 р.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація “Професійна Асоціація масажистів України” (далі “Асоціація”) є добровільною громадською організацією, яке здійснює об’єднання фахівців з масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичної терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа технологій, фітнесу.

1.2. Асоціація розвиває свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону України «Про громадські об’єднання”, іншого законодавства України та цього Статуту.

1.3. Повна назва Асоціації:

Громадська організація  “Професійна Асоціація масажистів України”;

Скорочена назва: ГО «ПАМУ»;

англійскою: Professional Massage Therapists Association of Ukraine.

 

2. Правовий статус Асоціації

2.1. Асоціація є непідприємницьким товариством, основною метою якого не є одержання прибутку. Доходи (прибутки) Асоціації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Асоціації, реалізації мети (цілей), та напрямів діяльності, визначених цим Статутом. Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини серед засновників (учасників), членів Асоціації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Асоціація є юридичною особою з моменту державної реєстрації відповідно до вимог законодавства України. Асоціація може мати самостійний баланс, розрахунковий, валютний та інші рахунки в установах банків, печатку, бланки та інші реквізити, символіку (емблему, прапор) та атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням Асоціації (надалі «Правління»). Символіка реєструється в установленому законом порядку.

2.2 Асоціація має право набувати майнові та особисті немайнові права, а також є стороною в судах загальної юрисдикції та юрисдикційних органах інших держав.

2.3. Асоціація здійснює свою діяльність на принципах добровільності, самоврядності, вільного вибору території діяльності, рівності перед законом, відсутності майнового інтересу членів, прозорості, відкритості, публічності.

2.4. Асоціація може набувати всеукраїнського статусу у порядку визначеному законодавством.

3. МЕТА (ЦІЛІ) ТА НАПРАМИ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Мета діяльності Асоціації: здійснення та захист прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, творчих, духовних, наукових, культурних, екологічних та інших спільних інтересів членів організації.

Цілі діяльності Асоціації:

 • Популяризації, сприяння розвитку, підвищення якості, безпечності  у сфері забезпечення фізичного комфорту, здоров’я людини, медичної, оздоровчої, профілактичної, косметичної, реабілітаційної та рекреаційної діяльності, фізичної культури фахівцями з масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу.
 • сприяння створенню сучасної професійної системи підготовки та підвищення кваліфікації, розробка та уніфікація стандартів, правил, критеріїв, навчальних програм, інструкцій та інше, покращення якості викладання масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу, затвердження їх на державному рівні;
 • сприяння формуванню позитивного іміджу вищезазначених напрямків діяльності.

 

3.2. НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ:

 • створення стандартів діяльності у сфері викладання та виконання видів, методик, методів, технік  масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу, дотриманню цих стандартів.
 • сприяння у розробленні вимог до якості, обсягу викладання та виконання послуг з масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу.
 • сприяння у підвищенні стандартів освіти та перепідготовки фахівців масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу.
 • сприяння у навчанні дорослого населення, підвищенні професійного рівня фахівців з масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу, їх атестація;
 • налагодження дієвих контактів з реабілітаційними центрами, відділеннями, медичними закладами та освітніми установами, іншими організаціями будь якої форми власності в Україні, та за кордоном, а також окремими спеціалістами з метою подальшої співпраці з ними;
 • надання інформаційних та інших методичних матеріалів, пов’язаних з професійною діяльністю асоціації;
 • сприяння підвищенню наукового потенціалу в галузях забезпечення фізичного комфорту, здоров’я людини, медичної, оздоровчої, профілактичної, косметичної, реабілітаційної та рекреаційної діяльності, фізичної культури, підтримувати та проводити наукові дослідження;
 • організація та проведення освітніх, культурних та інших заходів, що популяризують діяльність в галузях забезпечення фізичного комфорту, здоров’я людини, медичної, оздоровчої, профілактичної, косметичної, реабілітаційної та рекреаційної діяльності, фізичної культури фахівцями з масажу, мануальних технік (остеопатії та інших), кінезіології, фізичної терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу;
 • підтримка суспільних, зокрема економічних, соціальних, творчих, духовних, наукових, культурних, екологічних та інших спільних інтересів фахівців з масажу, мануальних техник (остеопатії та інших), кінезіології, фізичноії терапії та реабілітації, ерготерапії, банних та спа-технологій, фітнесу, в їх професійній діяльності;
 • надання інформаційно-консультативних послуг у галузях забезпечення фізичного комфорту, здоров’я людини, медичної, оздоровчої, профілактичної, косметичної, реабілітаційної та рекреаційної діяльності, фізичної культури;
 • здійснення іншої, не забороненої Законом України “Про громадські об’єднання”, та іншими законами України діяльності, спрямованої на реалізацію мети Асоціації.

 

3.3. Для реалізації вищезазначеної мети Асоціація має право:

 • вільно розповсюджувати інформацію про свою діяльність та пропагувати свою мету (цілі);
 • звертатися у порядку, визначеному законом, до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами;
 • одержувати у порядку, визначеному законом, публічну інформацію, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації;
 • брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності Асоціації та важливих питань державного і суспільного життя в порядку, визначеному чинним законодавством;
 • проводити мирні зібрання;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнових і немайнових прав;
 • здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо, або через створені в порядку, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті  (цілям) Асоціації та сприяє її досягненню.
 • засновувати засоби масової інформації для досягнення статутної мети;
 • брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;
 • брати участь у порядку, визначеному законодавством, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органах, що утворюються органами державної влади, органами місцевого самоврядування, для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
 • представляти та захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних та громадських органах;
 • отримувати фінансування за рахунок безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, а також пасивних доходів та надходжень від основної діяльності як Асоціації так і створених Асоціацією підприємств, які сприяють досягненню мети;
 • засновувати або вступати в міжнародні, всеукраїнські громадські (неурядові) Асоціації, підтримувати прямі міжнародні контакти та зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України та цьому Статуту;

4. ПОРЯДОК НАБУТТЯ І ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У АСОЦІАЦІЇ, ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЙОГО ЧЛЕНІВ.

4.1. Членом Асоціації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років.

4.2 При вступі у члени Асоціації особа сплачує вступний внесок і надалі – щорічний членський внесок. Розмір вступного та членського внесків, порядок їх внеску визначається Правлінням щорічно.

4.3. Прийом заяв та прийняття рішення про включення нового члена в Асоціацію здійснює Президент Асоціації (надалі «Президент»). Членство в Асоціації є фіксованим і підтверджується записом у реєстрі членів Асоціації. Складання кваліфікаційного іспиту для нових членів Асоціації може регулюватися окремим положенням.

4.4. У разі прийняття рішення про вступ в члени Асоціації заявник зобов’язаний протягом двох тижнів внести вступний внесок. Після отримання вступного внеску від заявника, Президент Асоціації не пізніше двох тижнів вносить відповідний запис у реєстр членів Асоціації. Після внесення вступного внеску з боку заявника та внесення запису до реєстру членів Асоціації  заявник вважається прийнятим в Асоціацію.

4.5. Припинення членства в Асоціації здійснюється шляхом подання письмової заяви Президенту та у разі втрати професійного зв’язку з Асоціацією, або за рішенням Правління.

4.6. Членство в Асоціації припиняється у разі смерті члена Асоціації.

Припинення членства має наслідком припинення перебування особи на посаді.

4.7. Правління приймає рішення про виключення члена Асоціації у випадках:

– неодноразового порушення вимог Статуту Асоціації;

– вчинення дій або бездіяльності, несумісних із метою Асоціації;

– вчинення дій або бездіяльності, що завдають значну майнову або немайнову шкоду Асоціації;

– неучасті в діяльності Асоціації протягом 12 попередніх місяців;
– порушення обов’язків, передбачених внутрішніми документами Асоціації;
– невнесення або несвоєчасного внесення вступного або щорічного членського внеску без поважних причин.
У разі виходу чи виключення з Асоціації сплачені кошти не повертаються.

4.8. Скарги на рішення, дії або бездіяльність керівних органів, пов’язаних із набуттям та припиненням членства, правами та обов’язками членів, розглядаються черговим З’їздом. Якщо черговий З’їзд уповноважить інший постійний або тимчасовий орган, скарги розглядаються протягом двох місяців після того, як особа дізналася або мала дізнатися про указані рішення, дії або бездіяльність.

5. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Права членів Асоціації:

 • обирати і бути обраним до керівних органів Асоціації;
 • брати участь у голосуванні на З’їзді на умовах визначених Правлінням;
 • отримувати інформацію про діяльність Асоціації в установленому порядку;
 • на пільгових засадах брати участь в усіх заходах Асоціації;
 • виносити на розгляд Правління чи З’їзду будь які питання діяльності Асоціації;
 • отримувати захист і підтримку від Асоціації у професійній діяльності;
 • брати участь на безкоштовній основі при проведенні курсів, семінарів та інших подібних заходів, які організовуються Асоціацією;
 • брати участь у фінансуванні проектів, заходів Асоціації;
 • використовувати атрибутику Асоціації з дозволу, та в межах оговорених з Асоціацією;
 • діяти від імені Асоціації або її органів, тільки лише маючи на це відповідні повноваження.

 

5.2. Члени Асоціації зобов’язані:

 • дотримуватись цього Статуту та сприяти здійсненню мети і виконанню завдань Асоціації;
 • виконувати рішення її керівних органів;
 • брати активну участь у діяльності Асоціації та проведенні заходів Асоціації;
 • з повагою та розумінням ставитись до обраних представників, поважати гідність та шанувати їх працю;
 • поважати права інших членів Асоціації;
 • дбати про власність і майно Асоціації;
 • своєчасно і в повному обсязі виконувати взяті на себе зобов’язання по відношенню до Асоціації;
 • своєчасно та в повному обсязі сплачувати вступний та щорічні членські внески;
 • утримуватись від дій, які б ганьбили та дискредитували діяльність Асоціації, її членів;
 • зберігати конфіденційність інформації про діяльність Асоціації для запобігання її неправомірного розголошення;

 

6. КЕРІВНІ ОРГАНИ І СТРУКТУРА АСОЦІАЦІЇ

6.1. Найвищим органом управління Асоціації є З’їзд членів Асоціації (надалі “З’їзд”), який скликається Правлінням, не рідше ніж раз у 3 рокі. Правління повідомляє членів Асоціації про час, місце, порядок денний  чергового З’їзду не пізніше ніж за 10 робочих днів до його проведення шляхом персонального повідомлення за допомогою телефонного зв’язку або надіслання запрошення на електронну адресу кожного члена Асоціації, або розміщення повідомлення на сайті Асоціації.

Норма представництва делегатів від членів Асоціації на З’їзді встановлюється на рівні: один член Асоціації може бути представлений одним делегатом (представником), або один відокремлений підрозділ Асоціації представляє один делегат. Члени Асоціації на З’їзді обирають Головуючого та секретаря.

6.1.1. Позачерговий З’їзд може бути скликаний самостійно членами Асоціації більшістю у 2/3 від загальної чисельності членів Асоціації, або за рішенням Президента.

6.1.2. До компетенції З’їзду відноситься:

 • прийняття програми діяльності Асоціації;
 • затвердження та внесення змін до cтатуту Асоціації;
 • обрання членів Правління та Президента Асоціації;
 • заслуховування звітів про діяльність Правління  Асоціації та їх затвердження;
 • реалізація права власності на майно та кошти Асоціації;
 • прийняття рішення про припинення діяльності, призначення ліквідаційної комісії (ліквідатора), затвердження ліквідаційного балансу;

 

6.1.3. Рішення на З’їзді приймаються простою більшістю голосів присутніх членів, за винятком особливих питань, по яких для прийняття рішення необхідно 2/3  голосів присутніх членів, але не менше 75% загальної кількості членів Асоціації. До таких питань відносяться:

– внесення змін до cтатуту;

– позачергове призначення та припинення повноважень Президента;

– припинення діяльності Асоціації або її реорганізація;

Рішення З’їзду оформлюється протоколом, який підписують Головуючий та секретар.

 

6.1.4. На З’їзді з членів Асоціації обирається склад Правління у кількості 4 осіб  та керівник правління Асоціації – Президент, терміном на 6 років.

6.1.5. Керівним органом Асоціації є Правління.

6.2. Президент Асоціації:

 • є керівником правління Асоціації;
 • безпосередньо керує  Асоціацією та координує роботу Правління;
 • слідкує за дотриманням Статуту та збереженням інтересів Асоціації;
 • представляє Асоціацію при контактах з державними органами, засобами інформації та з іншими офіційними організаціями і особами без довіреності;
 • укладає, затверджує та підписує договори та інші угоди від імені Асоціації, відкриває та закриває рахунки Асоціації в банках та інших фінансових установах, підписує банківські та інші фінансові документи;
 • організовує виконання рішень З’їзду;
 • виносить на затвердження З’їзду статутні питання;
 • підписує відповідні документи та листи;
 • вирішує питання створення та ліквідації відокремлених підрозділів, координує їх співпрацю;
 • приймає рішення про членство в Асоціації;
 • приймає рішення про визначення представників Асоціації, надає відповідні довіреності;
 • за згодою Правління має право заключати договори з будь-якими суб’єктами та приймати на роботу найманих працівників для вирішення окремих завдань;
 • має право скликати позачерговий З’їзд;
 • звітує на кожному черговому З’їзді про виконану роботу за звітній період шляхом оголошення про економічні показники діяльності Асоціації в усній формі;
 • має право розпоряджатись майном та коштами Асоціації;
 • є членом Правління Асоціації;
 • у разі фізичної неспроможності виконувати свої повноваження Президента, його обов’язки тимчасово виконує член Правління, призначений більшістю голосів Правління.
 • може передоручати за згодою з Правлінням виконання своїх (певних) повноважень іншій особі шляхом видання їй довіреності (представництво в органах влади, судах, тощо.)

6.3. Правління:

 • організовує всю поточну роботу Асоціації;
 • визначає розмір, термін та порядок внесення членських внесків;
 • встановлює обов’язки найманих працівників і розмір їх зарплати;
 • забезпечує повідомлення членів Асоціації про збори З’їзду у порядку, встановленому Статутом Асоціації;
 • розглядає скарги та вирішує конфлікти;
 • затверджує зразки штампів, емблем та іншої символіки;
 • приймає рішення про створення внутрішніх процедур (регламентів) та створення або ліквідацію окремих комісій, робочих груп Асоціації та затверджує положення про їх діяльність;
 • приймає рішення про створення відокремлених підрозділів Асоціації;
 • створює та здійснює контроль за роботою груп, комісій та інших тимчасових та постійно діючих органів, що не зазначені у цьому Статуті;
 • розробляє та затверджує внутрішні положення Асоціації;
 • підтримує контакти з органами влади та адміністрацією, відстоюючи інтереси Асоціації;
 • здійснює іншу діяльність, що не входить до компетенції З’їзду і не суперечить статуту Асоціації, та чинному законодавству України.

6.3.1. Правління скликається Президентом у разі необхідності, але не рідше 1 разу на рік, у тому числі засідання може бути проведене шляхом використання засобів зв’язку. У випадку проведення голосування за допомогою засобів зв’язку члени Правління зобов’язані письмово підтвердити результати свого голосування на протязі 10 днів з дати надіслання питання. Голосування відбувається за принципом простої більшості голосів.  На засіданнях Правління головує Президент.

6.4. Повноваження Президента, членів Правління також припиняються достроково у разі:

 • складення повноважень за їх особистою заявою;
 • вступу на державну або іншу публічну службу, що не дає можливості поєднувати зайняття посади у Асоціації з такою службою;
 • завдання рішеннями, діями або бездіяльністю значної майнової або немайнової шкоди Асоціації або неналежного ставлення до своїх посадових обов’язків.

6.5. У разі дострокового припинення своїх повноважень членом Правління, Правління  зобов’язане зібратися на позачергові збори та обрати нового члена, що не займає будь-які посади у Асоціації. Новообраний член Правління виконує обов’язки члена Правління до наступного З’їзду. Голосування з усіх питань на зборах членів Правління здійснюється за принципом простої більшості голосів за принципом один член Правління має один голос.

 

7. Порядок звітування керівних органів асоціації перед його членами

 

7.1.Керівні органи (Правління, Президент) зобов’язанні періодично звітувати перед членами Асоціації на кожному черговому З’їзді з питань, пов’язаних з реалізацією покладених на них повноважень та здійснення статутних завдань Асоціації.

7.2. Звіт по виконанню статутних завдань підлягає оприлюдненню на сайті Асоціації протягом 30 днів з дня доведення до відома членів Асоціації.

7.3. Усі керівні органи Асоціації мають у 30 денний терміни надавати відповіді письмово або електронною поштою на запити членів Асоціації щодо діяльності керівних органів та реалізації статутних завдань.

7.4. Керівні органи Асоціації мають забезпечити для членів Асоціації вільний доступ до інформації про їх діяльність, у тому числі про прийняті рішення та про здійсненні статутні завдання.

8. ПОРЯДОК ОСКАРДЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ АСОЦІАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

8.1. Члени Асоціації мають право оскаржити рішення, дію або бездіяльність іншого члена  Асоціації, Президента, Правління або З’їзду шляхом подання письмової скарги, а саме:

 • на дії, бездіяльність або рішення члена Асоціації – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний отримати письмові пояснення від особи, дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються, та протягом 20 (двадцяти) робочих днів розглянути скаргу із письмовими поясненнями та повідомити про результати її розгляду скаржника. В разі відхилення скарги – повторна скарга подається до Правління, яке зобов’язане розглянути скаргу на найближчому засіданні, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до З’їзду Асоціації, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом члена Асоціації який скаржиться, а також члена Асоціації, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
 • на дії, бездіяльність або рішення Президента – первинна скарга подається до Правління Асоціації, яка зобов’язана розглянути скаргу на найближчому засідання, із обов’язковим викликом члена Асоціації, який скаржиться, а також Президента дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Правлінням – повторна скарга подається до З’їзду, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом скаржника, а також Президента, бездіяльність або рішення якого оскаржуються;
 • на дії, бездіяльність або рішення члена Правління – первинна скарга подається до Президента, який зобов’язаний розглянути скаргу протягом 20 робочих днів, із обов’язковим викликом скаржника, який скаржиться, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. В разі відхилення скарги Президентом – повторна скарга подається до З’їзду, який зобов’язаний розглянути скаргу на черговому або позачерговому засіданні, із обов’язковим викликом скаржника, а також члена Правління дії, бездіяльність або рішення якого оскаржуються. Скарга, яка потребує розгляду на позачерговому З’їзді, є підставою для скликання такого З’їзду протягом тридцяти днів з дня надходження такої скарги;
 • на дії, бездіяльність або рішення З’їзду Асоціації – до суду, відповідно до чинного законодавства на момент оскарження таких дій, бездіяльності або рішень.

 

9. КОШТИ ТА МАЙНО АСОЦІАЦІЇ, ЇХ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ

9.1. Асоціація може мати право власності, інші речові права на рухоме і нерухоме майно, кошти в національній та іноземних валютах, цінні папери, нематеріальні активи та інше майно, що не заборонено законом та сприяє статутній діяльності Асоціації.

9.2. Асоціація має право здійснювати щодо майна і майнових прав, які перебувають у її власності або на інших речових правах, правочини, що не суперечать законодавству та Статуту. Кошти і майно Асоціації використовуються для реалізації статутних завдань, оплати праці та соціальних заходів для працівників Асоціації.

9.3. Асоціація не несе відповідальності за зобов’язаннями членів Асоціації. Члени не несуть відповідальності за зобов’язаннями Асоціації, якщо інше не передбачено законодавством.

9.4. Асоціація не має права забезпечувати позики або кредити членам керівних органів Асоціації. З’їзд має право визначити інші випадки конфлікту інтересів щодо використання активів Асоціації.

9.5. Джерелами формування коштів і майна Асоціації можуть бути:

1) кошти і майно, що надходять безоплатно, безповоротна фінансова допомога, добровільні пожертви членів Асоціації, інших осіб;

2) кошти та майно, передане Асоціацією його членами,  набуте як членські внески;

3) пасивні доходи;

4) дотації або субсидії з державного чи місцевих бюджетів, а також з державних цільових фондів;

5) благодійна допомога, гуманітарна та технічна допомога;

6) кошти та майно, набуте в результаті підприємницької діяльності Асоціації, підприємницької діяльності створених Асоціацією юридичних осіб (товариств, підприємств), а також майном, придбаним за рахунок власних коштів, тимчасово наданим у користування (крім розпорядження), чи на інших підставах, не заборонених законом.

9.6. Асоціація, створені нею підприємства та товариства ведуть оперативний і бухгалтерський облік, а також подають статистичну, фінансову та іншу звітність в порядку та обсягах, встановлених законодавством.

9.7. Асоціація не рідше одного разу на рік оприлюднює звіти та іншу інформацію про джерела залучення коштів і майна для здійснення статутної діяльності та про напрямки їх використання відповідно до законодавства України.

 

10. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВІДОКРЕМЛЕНИХ ПІДРОЗДІЛІВ АСОЦІАЦІЇ

10.1. Члени Асоціації ведуть спільну діяльність шляхом об’єднання у відокремлені підрозділи, які утворюються за рішенням Правління Асоціації відповідно до Статуту. Відокремлені підрозділи керуються у своїй діяльності Статутом Асоціації та своїм Положенням, що не може суперечити законам та статуту Асоціації.

10.2. Відокремлені підрозділи Асоціації не мають статусу юридичної особи.

10.3. Відокремлений підрозділ має вищий керівний орган – збори членів, та керівника відокремленого підрозділу, який обирається Правлінням Асоціації.

10.4. Керівник відокремленого підрозділу організовує діяльність членів Асоціації по виконанню статуту Асоціації, веде облік членів, що приймаються до Асоціації відокремленим підрозділом, виконує інші повноваження, надані керівними органами Асоціації.

10.5. Керівники відокремлених підрозділів мають право діяти від імені Асоціації на підставі довіреностей, виданих Президентом Асоціації.

10.6. Повідомлення про закриття відокремленого підрозділу Асоціація подає до уповноваженого органу з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації за формою, затвердженою Міністерством юстиції України.

 

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ

11.1.Внесення змін до статуту затверджується рішенням З’їзду Асоціації за яке проголосувало 2/3 присутніх на З’їзді членів (представників членів) або їх делегатів, але не менше 75% загальної кількості членів Асоціації

11.2. Зміни, що вносяться до статуту  викладаються у вигляді  статуту у  новій редакції.

11.3. Рішення про внесення змін оформлюється протоколом у порядку визначеному законодавством.

11.4. Про внесені зміни Асоціація повідомляє уповноважений орган з питань реєстрації за місцезнаходженням Асоціації протягом строку, встановленого законодавством України.

12. Порядок прийняття рішення щодо саморозпуску або реорганізації Асоціації, а також щодо використання його коштів та іншого майна, що залишилися після саморозпуску

 

12.1. Рішення про саморозпуск або реорганізацію Асоціації приймається Зїздом членів Асоціації більшістю у 2/3 голосів присутніх на З’їзді членів Асоціації або їх делегатів, але не менше 75% загальної кількості членів Асоціації.

12.2. З’їзд членів Асоціації створює ліквідаційну комісію для проведення припинення Асоціації, а також приймає рішення щодо використання коштів та майна Асоціації після її ліквідації відповідно до статуту.

12.3. У разі саморозпуску Асоціації його майно та кошти після задоволення вимог кредиторів передаються за рішенням членів Асоціації на статутні або благодійні цілі іншому (кільком іншим) громадським об’єднанням такого самого виду, а в разі неприйняття такого рішення – зараховуються відповідно до закону до державного бюджету.

12.4. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск розпочинається припинення Асоціації як юридичної особи та набуває повноважень ліквідаційна комісія. З дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення Асоціації про саморозпуск таке рішення не може бути скасоване Асоціацією.

12.5. Реорганізація Асоціації здійснюється шляхом його приєднання до іншого громадського об’єднання такого самого статусу. Реорганізація здійснюється на підставі рішення Зїзду членів Асоціації про припинення діяльності з приєднанням до іншого об’єднання та рішення громадського об’єднання, до якого приєднується Асоціація, про згоду на таке приєднання. У разі реорганізації Асоціації його майно, активи та пасиви передаються правонаступнику.

12.6. Асоціація є такою, що припинила свою діяльність, з дати внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Засновники:  Булат Євген Володимирович, Булат Марина Сергіївна